Giải bài tập Tin học 11 bài 18 – Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

Giải bài tập Tin học 11 bài 18 – Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 8, hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ có kết quả cao hơn trong học tập

Giải bài tập Tin học 11

1. Mục đích, yêu cầu

Giới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ họa của Pascal.

2. Nội dung

a) Chương trình sau đây vẽ các đường gấp khúc “ngẫu nhiên” nhờ thủ tục LineTo, mỗi đoạn có một màu ngẫu nhiên. Ví trí bắt đầu vẽ là tâm của màn hình. Kết thúc việc vẽ bằng cách nhấn một phím bất kỳ. Chạy thử chương trình và quan sát kết quả trên màn hình.

uses crt,graph;
var
	stop:boolean;
function DetectInit(path:string):integer;
	var drive,mode:integer;
begin
	drive:=0;
	InitGraph(drive,mode,path);
	DetectInit:=GraphResult;
end;
begin
	if DetectInit('C:\TP\BGI') <> 0
	then
	begin
		write(' Loi do hoa nhan Enter de ket thuc ');
		readln;
	end
	else
	begin
		randomize;
		MoveTo(getmaxx div 2,getmaxy div 2);
		stop:=false;
		while not (stop) do
		begin
			setcolor(Random(Getmaxcolor));
			LineTo(Random(Getmaxx),Random(Getmaxy));
			Delay(200);
			stop:=keypressed;
		end;
	end;
closegraph;
end.

Kết quả:

b) Chương trình dưới đây minh họa việc sử dụng các thủ tục vẽ hình đơn giản. Hãy chạy chương trình rồi thay đổi một số tham số như màu vẽ, tọa độ và quan sát kết quả trên màn hình.

uses graph;
var
	gd,gm:integer;
	xm,ym,xmaxD4,ymaxD4:word;
begin
	gd:=detect;
	Initgraph(gd,gm,'C:\TP\BGI');
	xm:=getmaxx div 2;
	ym:=getmaxy div 2;
	setcolor(yellow);
	rectangle(10,10,xm,ym);
	readln;
	setcolor(LightGreen);
	Circle(450,100,50);
	readln;
	setcolor(Red);
	Ellipse(100,200,0,360,50,120);
	readln;
	CloseGraph;
end.

Kết quả:

Bình luận

menu
menu