Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2017 – 2018 – Đề thi giải toán qua mạng lớp 5 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2017 – 2018 – Đề thi giải toán qua mạng lớp 5 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm học 2017 – 2018 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5 diễn ra ngày 14/09/2017. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần):

 Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2

Bài thi số 2: Đập dế:

Câu 1: Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

a/ 8999         b/ 8853             c/ 8976                 d/ 8876.

Câu 2: Tìm x, biết: x + x/3 = 24. Vậy x là:

a/ 24               b/ 12                c/ 18                  d/ 6.

Câu 3: Tìm y, biết: ( 5/7 – y) x 14/5 = 7/10 + 1/2. Vậy y là:

a/ 3/7             b/ 2/7              c/ 8/7                   d/ 1.

Câu 4: Tính: 1 + 4 + 9 + 16 + ….. + 100 = …..

a/ 1717           b/ 385             c/ 10100             d/ 5050.

Câu 5: Tìm số bị chia trong phép chia cho 12 có thương là 35 và số dư là số lẻ có 2 chữ số. Vậy số bị chia là:

a/ 395             b/ 431                c/ 397            d/ 430.

Câu 6: Số dư trong phép chia 6700 : 900 là:

a/ 0          b/ 40              c/ 400             d/ 4.

Câu 7: Số nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 2; 3 và 5 là:

a/ 1200             b/ 10005               c/ 10020                 d/ 10200.

Câu 8: Số bé bằng 2/5 số lớn. Tìm số lớn, biết nếu thêm 48 đơn vị vào số bé ta được số lớn. Vậy số lớn là:

a/ 16               b/ 80            c/ 160                 d/ 32.

Câu 9: Tổng hai số bằng 189. Nếu chuyển số thứ nhất sang số thứ hai 15 đơn vị thì số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Vậy số thứ hai là:

a/ 69                b/ 150               c/ 177                 d/ 135.

Câu 10: Hiệu 2 số là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Tổng của 2 số là 500. Vậy số lớn là:

a/ 155               b/ 299                c/ 201                   d/ 245.

BÀI 3: Đừng để điểm rơi:

Câu 1: Tính:

 Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2

Câu 2: Tìm x thỏa mãn:

 Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2

Vậy x =…..

Câu 3: Tìm x thỏa mãn:

 Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2

Vậy x = …………

Câu 4: Tìm phân số a/b, biết:

 Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2

Vậy a/b = …………

Câu 5: Số hạng tiếp theo của dãy số: 1; 2; 3; 5; 8; …….. là: …………..

Câu 6: Số thứ 100 của dãy số: 4; 8; 12; 16; … là: ……….

Câu 7: Số lớn nhất có 7 chữ số hơn số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là: ………………

Câu 8: Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2; 3 và 5 là: ………………..

Câu 9: Tìm một số có ba chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ số gấp 4 lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị. Vậy số cần tìm là: ………

Câu 10: Tổng của hai số là số nhỏ nhất có 4 chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy số lớn là: ………..

Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2

Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần):

 Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2

Bài thi số 2: Đập dế

Câu 1: d                Câu 6: c

Câu 2: c                 Câu 7: c

Câu 3: b                 Câu 8: b

Câu 4: b                 Câu 9: b

Câu 5: b                  Câu 10: b

BÀI 3: Đừng để điểm rơi:

Câu 1: 9/2               Câu 6: 400

Câu 2: 68                Câu 7: 9012345

Câu 3: 2                   Câu 8: 99990

Câu 4: 2/3                Câu 9: 596

Câu 5: 13                  Câu 10: 900

Bình luận

menu
menu