Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2 năm 2017 – 2018 – Đề thi giải Toán qua mạng lớp 4 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2 năm 2017 – 2018 – Đề thi giải Toán qua mạng lớp 4 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2 năm học 2017 – 2018 được VnDoc sưu tầm biên soạn có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức tự rèn các dạng bài tập Toán tự tin làm các bài thi bài kiểm tra luyện thi Violympic lớp 4 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần):

 Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2

Bài thi số 2: Điền kết quả hoặc dấu thích hợp vào chỗ (…):

Câu 1: 8 x b + 9 x b…………. 10 x 7 + 10 x 10 (biết b là số có 1 chữ số khác 0).

Câu 2: Giá trị của biểu thức 456 – 95 x 3 là: 1984 = 1 x 1000 + 9 x …………….. + 8 x 10 + 4 x 1

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………. .

Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; ………………

Câu 5: Số bốn mươi nghìn không trăm năm mươi hai được viết là…………….

Câu 6: Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là……………….

Câu 7: Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau sao cho tổng các chữ số bằng 17 là…….

Câu 8: Giá trị của biểu thức 523 x (36 : c) với c là số lớn nhất có 1 chữ số là……………

Câu 9: Tìm x biết x : 9 = 1436 (dư 6). Trả lời: x = ……………..

Bài thi số 3: Đập dế (Cóc vàng tài ba):

Câu 1: Số lẻ bé nhất có 5 chữ số khác nhau là: …

a/ 10235            b/ 11111             c/ 10001               d/ 12345.

Câu 2: Số lớn nhất có 4 chữ số là: …

a/ 999                b/ 1000             c/ 100                  d/ 9999.

Câu 3: Số gồm 8 vạn, 13 trăm, 92 chục và 5 đơn vị được viết là: …

a/ 82225            b/ 813925                c/ 892135                  d/ 81225.

Câu 4: Số liền trước số 999 là: …

a/ 997              b/ 998                   c/ 100                d/ 1000.

Câu 5: Tính: 8dm + 9mm = ………

a/ 89mm             b/ 17mm               c/ 809mm                 d/ 890mm.

Câu 6: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 4738; 4783; 4873; 4837.

a/ 4738; 4783; 4837; 4873               b/ 4873; 4738; 4783; 4837

c/ 4873; 4837; 4783; 4738              d/ 4738; 4837; 4783; 4873.

Câu 7: Biết 356a7 > 35679, giá trị của a là: …

a/ 6            b/ 10             c/ 7               d/ 9.

Câu 8: Giá trị của biểu thức 8272 : a với a = 4 là: …

a/ 2680           b/ 2608             c/ 2806             d/ 2068.

Câu 9: Giá trị của biểu thức 763 x a với a = 9 là: …

a/ 6867          b/ 6678            c/ 6687           d/ 6876.

Câu 10: Giá trị của biểu thức: 5 x (b – 9054) với b = 12173 là: …

a/ 15595           b/ 15955            c/ 51531                d/ 5 x (12137-9054).

Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2

Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần):

 Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2

Bài thi số 2: Điền kết quả hoặc dấu thích hợp vào chỗ (…):

Câu 1: <                 Câu 6: 99998

Câu 2: 171             Câu 7: 743210

Câu 3: 100             Câu 8: 2092

Câu 4: 34               Câu 9: 12930

Câu 5: 40052

BÀI 3: Đập dế

Câu 1: a                Câu 6: a

Câu 2: d                Câu 7: d

Câu 3: a                Câu 8: d

Câu 4: b                 Câu 9: a

Câu 5: c                 Câu 10: a

Bình luận

menu
menu