Cấu trúc đề thi TOEFL – Format đề thi TOEFL mới nhất

Cấu trúc đề thi TOEFL – Format đề thi TOEFL mới nhất

VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Phần thi 1: Nghe hiểu gồm 42 câu hỏi được học sinh làm trong 40 phút với mục đích đánh

giá khả năng nghe hiểu tiếng Anh giao tiếp bản trong cuộc sống hàng ngày trong môi

trường học tập thực tế của c học sinh. Phần thi nghe hiểu trong cấu trúc đề thi TOEFL

Junior, các câu hỏi sẽ chủ yếu bao gồm các chủ đề. Nghe hiểu các tình huống giao tiếp hàng

ngày Nghe hiểu các hướng dẫn Các vấn đề về học thuật

Phần thi 2: Đọc hiểu diễn ra trong 50 phút bao gồm 42 câu hỏi với mục đích đánh giá

trình độ đọc hiểu của học sinh liên quan tới các vấn đề học thuật hội bao gồm. Đọc

hiểu ngữ cảnh về vấn đề học thuật Các vấn đề khác ngoài học thuật

Phần thi 3: Ngữ pháp từ vựng với thời gian làm bài 25 phút học sinh phải làm 42

câu hỏi để đánh giá năng lực của mình về các kiến thức bản trong ng pháp từ vựng

được sử dụng với nhiều ngữ cảnh khác nhau.

IV. Cấu trúc đề thi Toefl iBT

Thời gian của bài thi TOEFL 4 tiếng, cấu trúc bài thi bao gồm 4 phần: nghe, nói, đọc

viết.

Đọc (36 56 câu hỏi)

Thời gian dành cho phần đọc o dài từ 60 80 phút với số lượng câu hỏi từ 36 56 u.

Phần đọc gồm 3 4 đoạn văn, học sinh cần phải đọc kỹ đoạn n rồi lấy thông tin trong

đoạn n để trả lời những câu hỏi được đặt ra trong đề thi. Mỗi đoạn văn sẽ tương ứng với

12 14 câu hỏi.

Kỹ năng đọc không đòi hỏi học sinh cần phải kiến thức sâu rộng, mọi câu trả lời đều

thể tìm trong đoạn văn. những câu trả lời xuất hiện trực tiếp trong đoạn văn, nhưng cũng

những câu hỏi t sinh cần phải duy một chút để được đáp án chính xác nhất.

Nghe (34 51 câu hỏi)

Phần thi này đỏi hỏi thí sinh phải kỹ năng nghe tốt, bởi sẽ nhiều khẩu ngữ khác

nhau đến từ Anh, Mỹ, Úc New Zealand. Kỹ năng nghe gồm hai phần:

Bình luận

menu
menu